سایت دیوار

سایت فروش آموزش ANSYS 14 /اورجینال

پنجشنبه, دسامبر 3rd, 2015 | فروشگاه | بدون نظر

بر چسب های مرتبط:
سایت کلمه هندسی عمران ظ\2020ط±ظ…ظٹظ\2020 ط§ط ̈ط±ط§ظ\2021ظٹظ آموزش فال قهوه آموزش و پرورش آموزش رقص ایرانی سایت دیوار تعریف المان محدود سایت کلمه سایت سازمان سنجش سایت من و تو سایت همسریابی ظ\2020ط±ظ… ط§ظپط2ط§ط± آنالیز آموزش رقص ایرانی

سایت فروش سایت فروش آموزش ANSYS 14 /اورجینال

آموزش ANSYS 14 /اورجینال

آموزش ANSYS 14 /اورجینال

مباحث مورد تدریس :

فصل اول: مباحث مقدماتی
روش های المان محدود
حجم فایل های Ansys
Run کردن نرم افزار
محیط Ansys
فصل دوم: مدل سازی هندسی
ثوابت هندسی در Ansys
فصل سوم: آنالیز خرپا
هدف: مدلسازی هندسی خرپا
اعمال تکیه گاه ها و بار گذاری
مشاهده نیروهای تکیه گاهی،
مدل کلی تغییر شکل یافته خرپا
ماکزیمم جابجایی،تنظیمات مقدماتی
پیش پردازش،انتخاب نوع تحلیل
انتخاب نوع المان،تعریف ثوابت هندسی
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی ومش بندی هندسی
اعمال شرایط تکیه گاهی
اعمال بارهای متمرکز،حل مسئله
مشاهده نتایج،نیروهای تکیه گاهی
مدل کلی تغییریافته و ماکزیمم جابجایی
ذخیره کردن تحلیل
فصل چهارم: آنالیز یک تیر با مقطع توخالی
هدف: آشنایی با المان Pipe
مدل سازی اجسام لوله ای شکل
تعریف جدول برای استخراج نتایج دلخواه
مشاهده کانتور گشتاور خمشی
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی المان
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی ومش بندی هندسی
اعمال شرایط تکیه گاهی
اعمال نیروی متمرکز
حل مسئله،مشاهده نتایج
کانتور تنش معادل و گشتاور خمشی
فصل پنجم: آنالیز تنش صفحه ای
هدف: مدلسازی هندسی صفحه سوراخ دار
اعمال فشاروشرایط تکیه گاهی
پیش بردازش،انتخاب نوع المان
تعریف ثوابت هندسی المان
تعریف مشخصات ماده
مدل سازی هندسی صفحه
اعمال شرایط تکیه گاهی
اعمال بار فشاری،حل مسئله
مشاهده نتایج،رسم کانتور تنش معادل
فصل ششم: آنالیز تیریک سر گیرتحت اثر نیروی وزن
هدف: آشنایی با المانBeam
اعمال نیروی جاذبه،پیش پردازش
انتخاب نوع المان
تعریف ثوابت هندسی ومشخصات ماده
مدلسازی هندسی تیرومش بندی هندسی
اعمال شرایط تکیه گاهی ومیدان جاذبه
حل مسئله،مشاهده نتایج
مدل تغییریافته تیر
فصل هفتم: آنالیز تیر تحت بار گسترده
هدف:اعمال بار گسترده
مشاهده تنش های اصلی
پیش پردازش،انتخاب نوع المان
تعریف ثوابت هندسی المان ومشخصات ماده
مدلسازی ومش بندی هندسی تیر
اعمال شرایط تکیه گاهی وبارگسترده ازمسیر
حل مسئله،مشاهده نتایج
کانتور تنش های اصلی
فصل هشتم: آنالیز غیرخطی تیر
یک سر گیردار تحت مماس خمشی
هدف: اعمال گشتاور خمشی
آشنایی با آنالیز غیر خطی
مشاهده جابجایی عمودی تیر
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی المان ومشخصات ماده
مدلسازی ومش بندی هندسی تیر
تنظیمات آنالیز غیرخطی
اعمال شرایط تکیه گاهی وگشتاورخارجی
حل مسئله،مشاهده نتایج
مشاهده کانتور جابجایی عمودی تیر
فصل نهم: آنالیزکمانش تیریک سرآزاد- یک سرگیردار
هدف: آشنایی با تنظیمات آنالیز کمانش
محاسبه باربحرانی کمانشی تیروشکل مودتیر
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی المان ومشخصات ماده
مدلسازی ومش بندی هندسی تیر
فعال کردن اثرات پیش تنش
اعمال شرایط تکیه گاهی وبارواحد
حل مسئله،تعریف نوع آنالیز
تنظیم جزئیات آنالیز کمانش
حل مسئله ،توسعه حل،مشاهده نتایج
بار بحرانی کمانش،شکل مود تیر
فصل دهم: آنالیز میله
تحت کشش با ماده غیر خطی
هدف: آشنایی با تعریف مواد غیر خطی
آشنایی باتنظیمات آنالیز غیرخطی
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی ومشخصات ماده
مدلسازی هندسی میله ومش بندی1هندسی
تنظیمات آنالیز غیر خطی
اعمال شرایط تکیه گاهی ونیروی کششی
حل مسئله،مشاهده نتایج

فصل یازدهم: مدلسازی استوانه توخالی با استفاده از تقارن
هدف: اعمال شرط تقارن
آشنایی با Plane183
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی هندسی ومش بندی هندسی مدل
اعمال شرط مرزی تقارن وشرایط تکیه گاهی
اعمال نیروی متمرکز،حل مسئله،مشاهده نتایج
فصل دوازدهم: آنالیز مودال تیر یک سر گیردار
هدف: آشنایی با تنظیمات آنالیز مودال
مشاهده فرکانس ها، شکل مودالها
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی ومشخصات ماده
مدلسازی هندسی تیرومش بندی هندسی
تعیین نوع آنالیز،تنظیمات آنالیز مودال
اعمال شرایط تکیه گاهی،حل مسئله
مشاهده نتایج،مقادیرفرکانس1تا 5
شکل مودها،انیمیشن ارتعاشی
فصل سیزده: آنالیز هارمونیک تیر یک سر گیردار
هدف: آشنایی با تنظیمات آنالیز هارمونیک
ایجاد نمودارهای دلخواه،پیش پردازش
انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی ومشخصات ماده
مدلسازی هندسی تیرومش بندی هندسی
تعیین نوع آنالیز،تنظیمات آنالیز هارمونیک
اعمال شرایط تکیه گاهی وبارهارمونیک
تنظیم محدوده فرکانس،حل مسئله،مشاهده نتایج
نمودارهای تغییرمکان انتهاتیر برحسب فرکانس
فصل چهاردهم: آنالیز مودال بال هواپیما
آشنایی با نحوه تغییرالمان سطحی به حجمی
آشنایی با دستور Extrude
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی هندسی سطح مقطع بال
مش بندی سطح ایجاد شده وExtrude
تعیین نوع آنالیز،تنظیمات آنالیز مودال
اعمال شرایط،حل مسئله ومشاهده نتایج
فصل پانزدهم:آنالیز هارمونیک سیستم جرم فنر
هدف: آشنایی با المان فنر و المان جرم
رسم تغییرمکان2نقطه به صورت همزمان در یک نمودار
مش بندی با قید المان در یک مسئله
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی المان ها
ایجاد سیستم جرم و فنر
اعمال شرایط مرزی ونیروی متمرکز
تعیین نوع آنالیز
تنظیم آنالیز هارمونیک ومحدوده فرکانس
حل مسئله ،مشاهده نتایج

فصل شانزدهم: آنالیزحرارتی هدایت در یک مکعب
هدف: آشنایی با المان های حرارتی
آشنایی با اعمال شرط مرزی دما ثابت
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی هندسی مکعب ومش بندی آن
اعمال شرایط مرزی،حل مسئله
مشاهده نتایج
فصل هفدهم: آنالیز حرارتی
جابجایی- هدایت در یک مکعب
اعمال شرط مرزی انتقال حرارت جابجایی
آشنایی با اعمال شرط مرزی عایق
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی هندسی مکعب ومش بندی آن
اعمال شرط مرزی دما ثابت
اعمال شرط مرزی عایق یا ایزوله وجابجایی
حل مسئله ،مشاهده نتایج
فصل هجدهم: آنالیز انتقال حرارت گذرا در یک مکعب
هدف: تنظیمات انتقال حرارت گذرا
اعمال شرط مرزی گذرا
انیمیشن تغییرات دما بر حسب زمان
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی هندسی مکعب ومش بندی آن
انتخاب نوع آنالیز،تنظیمات آنالیز گذرا
اعمال شرایط مرزی دما ثابت وشرایط اولیه
حل مسئله ،مشاهده نتایج
فصل نوزدهم: آنالیز منجنیق
هدف: آشنایی با المان مفصل
استفاده از چند المان با خواص مختلف
آشنایی با منو Parameter
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی المان ومشخصات ماده
مدلسازی منجنیق،تنظیمات حل
اعمال شرایط تکیه گاهی وبارمتمرکز
حل مسئله،مشاهده نتایج
مدل تغییر شکل یافته تیر
جابجایی عمودی درمحل اعمال نیروی متمرکز
فصل بیستم: فراخوانی مدل از سایرنرم افزارها
فصل بیست و یکم: آنالیز کوپله
سازه ای- حرارتی یک میله
هدف: آنالیز سازه ای و حرارتی همزمان
آشنایی با المانLink 33،پیش پردازش
ایجاد هندسه وتعریف خواص حرارتی
انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی المان ومشخصات حرارتی ماده
مدلسازی هندسی میله ومش بندی آن
ذخیره کردن محیط حرارتی
ایجاد محیط سازه ای،تغییر نوع المان

تعریف مشخصات سازه ای ماده
ذخیره کردن محیط سازه ای
محیط حرارتی وفراخوانی آن
اعمال شرایط مرزی حرارتی
حل مسئله،محیط سازه ای وفراخوانی آن
اعمال قیود سازه ای
در نظر گرفتن اثرات حرارتی
اعمال دمای مرجع،حل مسئله،مشاهده نتایج
فصل 22 : استخراج نتایج برای یک مقطع از جسم
هدف: ایجاد کانتور برای یک مقطع دلخواه
ایجاد کانتور دریک قسمت ازمدل
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی هندسی تیر ومش بندی آن
اعمال شرایط تکیه گاهی وبار متمرکز
حل مسئله،مشاهده نتایج
کانتور تغییر مکان تیر
کانتور تغییرمکان درسطح طولی وسط تیر
کانتور تغییر مکان برای 16/1 طول تیر
فصل23: استخراج نتایج
برروی یک مسیر دلخواه از جسم
هدف: ایجاد کانتور در یک مسیر دلخواه
نمایش همزمان دو کانتور در یک صفحه
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی ومشخصات ماده
مدلسازی هندسی صفحه ومش بندی آن
اعمال شرایط مرزی وبار فشاری
حل مسئله،مشاهده نتایج
فصل24: استفاده از جدول برای مشاهده نتایج
هدف: آشنایی با منوParameters
رسم نمودارهای دلخواه،پیش پردازش
حل مسئله ،مشاهده نتایج
تعریف کمیت های مدنظر
مرتب کردن داده های روی محورهای مختصات
رسم نمودار
فصل 25: تنظیمات گرافیکی نرم افزار
هدف: تنظیمات پنجره گرافیکی
فصل 26: معرفی برخی از المانها
Structural Link
Structural Beam, Structural Pipe
Structural Solid
Structural Shell,Contact
Thermal Solid/link
فصل27: انتخاب بخشی از مدل
فصل28 : مدل سازی هندسی رینگ
هدف: استفاده از دستورات مهم و کاربردی
برای مدلسازی هندسی درانسیس
فصل 29: مدلسازی Spindle
و . . .

مشخصات:

نسخه : V.14 Released 2012

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 16 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو
مجوز:6468

***ارسال سریع به سراسر کشور***

فروشنده: شایان

قیمت: 5,000 تومان

درصد :10

روش خرید: برای خرید آموزش ANSYS 14 /اورجینال، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد
نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید،
روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید آموزش ANSYS 14 /اورجینال

Tags: , , ,

سایت فروش آموزش ساخت بازی های دو بعدی برای پلتفرم های کامپیوتر ، Xbox و Windows Phone 7 به کمک Microsoft XNA و زبان برنا

سه شنبه, دسامبر 1st, 2015 | فروشگاه | بدون نظر

بر چسب های مرتبط:
کامپیوتر کوچک پلتفرم جاوا دانلود ط3ط§ط®طھ ط§ظٹظ…ظٹظ\201 ط ظˆط§ط ̄ط« کامپیوتر مرکزی آموزش زبان نصرت کامپیوتر مرکزی کامپیوتر 2000 کامپیوتر قسطی پلتفرم خودرو چیست کامپیوتر چیست کامپیوتر چیست پلتفرم کامپیوتر ط3ط§ط®طھظ\2020 ط§ظٹظ…ظٹظ\201

خرید اینترنتی سایت فروش آموزش ساخت بازی های دو بعدی برای پلتفرم های کامپیوتر ، Xbox و Windows Phone 7 به کمک Microsoft XNA و زبان برنا

آموزش ساخت بازی های دو بعدی برای پلتفرم های کامپیوتر ، Xbox و Windows Phone 7 به کمک Microsoft XNA و زبان برنا

آموزش ساخت بازی های دو بعدی برای پلتفرم های کامپیوتر ، Xbox و Windows Phone 7 به کمک Microsoft XNA و زبان برنا

عنوان اصلی : Introduction to 2D Game Programming with XNA

همانطور که می دانید به کمک امکانات خارق العاده نرم افزار Microsoft XNA و زبان برنامه نویسی C# می توان به تولید بازی های دو بعدی و سه بعدی برای پلتفرم های PC ، موبایل ( Windows Phone ) و Xbox پرداخت .
در این کورس آموزشی ساخت بازی های دو بعدی و کدنویسی و آماده سازی آنها برای پلتفرم های Windows Phone 7 ، کامپیوتر و Xbox به کمک XNA و زبان برنامه نویسی C# به خوبی و به صورت گام به گام فراخواهید گرفت .

شایان ذکر است که کلیه دروس این مجموعه آموزش بر مبنای پروژه ساخت یک بازی ساده ، زیبا و خاطره انگیز دو بعدی می باشد .

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PluralSight است که بر روی 1 حلقه CD و به مدت زمان 5 ساعت و 22 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد .

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش بازی سازی آشنا می شویم :
مقدمه ای بر XNA :
مقدمه
XNA چیست ؟
آشنایی با تاریخچه آن
آموزش در رابطه با پلتفرم های مورد پشتیبانی ( Supported Platforms )
آموزش توزیع های موجود
آموزش در رابطه با معماری XNA
آموزش نصب XNA
آموزش ایجاد کردن یک پروژه
آشنایی با ساختار پروژه ها در XNA
آموزش فراهم کردن فایل های مورد نیاز بازی
آموزش در رابطه با جریان بازی
آموزش فراهم کردن گرافیک های مورد نیاز بازی :
مقدمه
آشنایی با نیازمندیهای گرافیکی ایجاد یک بازی تیر اندازی ( Shooter Game )
آموزش ایجاد کردن گرافیک ها
آموزش رسم گرافیک های مورد نیاز
آموزش در رابطه با Content Pipeline
آموزش کامل و کاربردی Sprite ها
آموزش ایجاد کردن Sprite Class ها
آموزش مبانی تهیه فونت های مورد نیاز برای بازی
آموزش رسم سیستم امتیاز دهی بازی
آموزش ایجاد کردن حرکات و اتفاقات بر اساس ورودی ها :
مقدمه
آشنایی با انواع ورودی ها
آموزش حرکت دادن عناصر موجود در بازی
آموزش مدیریت ورودی های کیبورد
آموزش مدیریت سرعت سفینه فضایی
آموزش کاربردی و ساده نوشتن کلاس کدهای مربوط به سفینه فضایی
آموزش در رابطه با ورودی های ماوس
آموزش کدنویسی ماوس در بازی
آموزش مبانی آماده سازی این بازی برای Xbox
آموزش انجام کدنویسی های مورد نیاز به منظور امکان استفاده در Xbox
آموزش نوشتن کدهای کنترل سفینه به کمک کیبورد
آموزش مبانی آماده سازی بازی برای دستگاه های لمسی ( Windows Phone 7 )
آموزش انجام کدنویسی های مورد نیاز به منظور فراهم کردن امکان کنترل سفینه در WP7
آموزش افزودن پشتیبانی لمسی برای بازی
آموزش نگهداری عوامل بازی در یک صفحه با استفاده از امکان Collision و همچنین تشخیص برخورد تیرهای سفینه به مهاجمان فضایی :
آموزش مشخص کردن مرزهای فضای بازی
آموزش اعمال مرزهای فضای بازی
آموزش مبانی تشخیص برخورد
آموزش ایجاد دشمنان ( مهاجمان ) در بازی
آموزش انجام کدنویسی های مورد نیاز به منظور مدیریت دشمن در بازی
آموزش رسم دشمن
آموزش ایجاد حرکات دشمن و انجام برنامه نویسی های آن ها
آموزش ایجاد کردن صحنه اصابت گلوله سفینه به مهاجمان و از بین رفتن آن ها شامل 4 درس
آموزش ساخت صحنه اصابت گلوله دشمنان به سفینه و شکست بازیکن
آموزش ایجاد کردن کدهای مدیریت برخورد
آموزش برنامه نویسی و ایجاد صحنه شلیک بازیکن
آموزش اصلاح مشکلات شلیک
آموزش افزودن امکانات شلیک در فضای لمسی
آموزش انجام برخی دیگر از کدنویسی های شکست خوردن دشمنان
آموزش ایجاد کردن انیمیشن های بازی در XNA :
مقدمه
آشنایی با مبانی انیمیشن سازی در این نرم افزار
آموزش ایجاد کردن سفینه
آشنایی با انیمیشن های مورد نیاز برای این بازی
آموزش ایجاد کدهای Constructor انیمیشن
آموزش بروز رسانی انیمیشن
آموزش انجام کدنویسی برای رسم انیمیشن
آموزش کدنویسی و متحرک سازی سفینه فضایی بازیکن
آموزش برنامه نویسی دیگر انیمیشن های مورد نیاز بازی
آموزش ایجاد کردن صحنه انفجار
آموزش انجام کدنویسی های مورد نیاز برای انفجار
آموزش بهینه سازی و بروز رسانی کدهای انفجار
آموزش رسم Explosion
آموزش کدنویسی شکست بازیکن
آموزش کدنویسی انفجار بازیکن
آموزش کدنویسی پاک سازی موارد منفجر شده از صحنه بازی
آموزش استفاده از صوت در بازی :
مقدمه
آموزش مبانی استفاده از صوت در بازی
آموزش یافتن فایل های صوتی مورد نیاز بازی
آموزش طرح ریزی برای استفاده از صوت در بازی
آموزش کدنویسی به منظور افزودن صوت در بازی
آموزش ایجاد کردن کلاس های مدیریت و زمان بندی صوت با حرکات بازیکن و دشمن و شلیک
آموزش افزودن موسیقی زمینه و انجام کدنویسی های مورد نیاز
آموزش افزودن افکت های صوتی به بازی
آموزش نهایی سازی بازی :
مقدمه
آموزش ایجاد کردن صفحه معرفی عوامل ساخت بازی
آموزش مبانی ایجاد سیستم امتیاز دهی بازی
آموزش ایجاد کردن کدهای پایه سیستم امتیاز دهی
آموزش ایجاد کردن و کدنویسی صفحات Game Over و Pause
آموزش ایجاد کردن وضعیت Pause در بازی
آموزش اصلاح و بهینه سازی کدهای مورد نیاز برای Pause
آموزش پیاده سازی و کدنویسی Game Over
آموزش پیاده سازی سیستم وضعیت سلامت بازیکن
آموزش دیگر موارد مورد نیاز
آموزش کامل و کاربردی روند انتشار بازی :
مقدمه
آشنایی با گزینه های موجود به منظور انتشار بازی
آموزش ثبت بازی
آموزش انتشار بازی برای ویندوز
آموزش انتشار بازی برای Xbox
آشنایی با اجرای بازی در Xbox
آموزش انتشار بازی برای Windows Phone 7

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزش های ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه CD
مدت زمان آموزش 5 ساعت و 22 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی PluralSight

فروشنده: فروشگاه تخصصی شرکت فرین

قیمت: 6,500 تومان

درصد :40

روش خرید: برای خرید آموزش ساخت بازی های دو بعدی برای پلتفرم های کامپیوتر ، Xbox و Windows Phone 7 به کمک Microsoft XNA و زبان برنا، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد
نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید،
روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید آموزش ساخت بازی های دو بعدی برای پلتفرم های کامپیوتر ، Xbox و Windows Phone 7 به کمک Microsoft XNA و زبان برنا

Tags: , , ,

سایت خرید فرهنگ لغت هوشیار3 اسپانیایی-اورجینال

چهار شنبه, نوامبر 25th, 2015 | فروشگاه | بدون نظر

بر چسب های مرتبط:
خرید شارژ همراه اول فرهنگ لغت لغت نامه فارسی فرهنگ فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی فرهنگ هلاکویی اسپانیایی در سفر اسپانیایی در سفر اسپانیایی خرید شارژ ایرانسل سایت ایران خودرو لغت نامه دهخدا لغت نامه فارسی به انگلیسی

خرید فروش سایت خرید فرهنگ لغت هوشیار3 اسپانیایی-اورجینال

فرهنگ لغت هوشیار3 :اسپانیایی-اورجینال

فرهنگ لغت هوشیار3 :اسپانیایی-اورجینال

فرهنگ لغت و دیکشنری هوشیار اسپانیایی ساده
فرهنگ لغت و دیکشنری هوشیاراسپانیایی اولین فرهنگ لغت و دیکشنری اسپانیایی به فارسی می باشد که بر روی لوح فشرده منتشر شده است فرهنگ لغت و دیکشنری هوشیار اسپانیایی نگارش Starter حاصل مدتها تلاش بی وقفه این موسسه فرهنگی هنری لوح فشرده می باشد که دارای 79338 واژه اسپانیایی به فارسی و 63564 واژه فارسی به اسپانیایی و 94683 واژه اسپانیایی به اسپانیایی می باشد.
سریعترین واژه نامه اسپانیایی به فارسی و فارسی به اسپانیایی و اسپانیایی به اسپانیایی
مجهز به تکنولوژی OCR،Desktop Capture جهت ترجمه کلیه لغات اسپانیا و یا فارسی درون ویندوز اعم از لغات قابل انتخاب و غیرقابل انتخاب و یا حتی PDF و Help
مترجم کلمه به کلمه متن و پیشرفته ترین واژه نامه
قابلیت تلفظ تمام لغات اسپانیایی
همراه با نکات گرامری اسم مذکر، اسم مونث، اسم جمع، اسم مفرد، اسم مفعول، فعل لازم ، فعل متعدی ، ‌فعل کمکی، فعل انعکاسی، فعل بی قاعده،‌فعل با قاعده ، ‌صفت ، ‌ضمیر، قید، حرف اضافه، حرف ربط و ……
بصورت کاملا هوشمند با کلیک ماوس و یا حتی بدون کلیک ماوس
تشخیص هوشمند لغات مرکب و یا چند کلمه ای
امکان اضافه کردن لغت جدید در رشته های عمومی و یا تخصصی
سازگاری کامل با تمامی نسخه های ویندوزهای Vista , XP , 7
(سیستم هوشمند این برنامه در ویندوزهای 64 بیتی با کمی محدودیت همراه است)
قابلیت نصب در شبکه
غلط یاب ( امکان تشخیص و ارائه دیکته یک لغت اشتباه )
رابط کاربر سه زبانه (پارسی-انگلیسی-ایتالیایی)
امکان چاپ لغات ، فرهنگ لغت و دیکشنری اصلی و فرهنگ لغت و دیکشنری کاربر
شماره مجوز: 031460-0117-6

فروشنده: سپیدار

قیمت: 17,500 تومان

درصد :11

روش خرید: برای خرید فرهنگ لغت هوشیار3 :اسپانیایی-اورجینال، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد
نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید،
روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید فرهنگ لغت هوشیار3 :اسپانیایی-اورجینال

Tags: , , ,

سایت خرید آموزش آی کی دو – اوریجینال

چهار شنبه, نوامبر 25th, 2015 | فروشگاه | بدون نظر

بر چسب های مرتبط:
آموزش دانلود از یوتیوب اورجینال سین آموزش رقص آموزش هک تلگرام اورجینال گیم ط§ط2ظٹط§ط، 2013 سایت سازمان سنجش آموزش رقص خردادیان آموزش زبان انگلیسی اورجینال کیس آموزش و پرورش آموزش فتوشاپ ویندوز اورجینال اوریجینالیتی و معماری آموزش دانلود از یوتیوب

خرید سایت خرید آموزش آی کی دو – اوریجینال

آموزش آی کی دو – اوریجینال

آموزش آی کی دو - اوریجینال


===============
آموزش تصویری آیکیدو
===============

آموزش تصویری و ویدیویی قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوتر ها

سطح : از مقدمانی تا متوسط و حرفه ای و پیشرفته
نوع دیسک : DVD اوریجینال
تعداد دیسک : 2
متد آموزشی : چند رسانه ای

با گارانتی تعویض

توسط استاد محسن رضوانی

شماره مجوز اثر : 8-00093-028430

در این مجموعه، آیکیدو به صورت کاملا تصویری و از سطح مقدماتی تا پیشرفته آموزش داده می شود‏.‏این مجموعه ی بسیار با ارزش توسط آفای محسن رضوانی تدریس شده و قابل پخش در رایانه و تمامی دستگاههای پخش خانگی می باشد‏.‏

================
عناوین این آموزش آیکیدو :
================

تکنیک های آیکیدو ‏:‏ گارد حالت های نشستن دفاع حرکات دست و پا‏(‏1‏)‏
تکنیک های آیکیدو ‏:‏ گارد حالت های نشستن دفاع حرکات دست و پا‏(‏2‏)‏
تکنیک های آیکیدو ‏:‏ انواع راه رفتن روی زانو غلت زدن
تکنیک های رهایی از دست مهاجم ‏(‏1‏)‏
تکنیک های رهایی از دست مهاجم ‏(‏2‏)‏
تکنیک های دفاعی ‏:‏ فنون دفاعی در برابر ضربات دست ‏(‏1‏)‏
تکنیک های دفاعی ‏:‏ فنون دفاعی در برابر ضربات دست ‏(‏2‏)‏
اجرای فنون نشسته
سلاح های آیکیدو ‏:‏ حرکات انفرادی چوب ‏(‏1‏)‏
سلاح های آیکیدو ‏:‏ حرکات انفرادی چوب ‏(‏2‏)‏
سلاح های آیکیدو ‏:‏ حرکات انفرادی چوب ‏(‏3‏)‏
کاتای چوب
اجرای تکنیک های ترکیبی در آیکیدو ‏(‏1‏)‏
اجرای تکنیک های ترکیبی در آیکیدو ‏(‏2‏)‏
اجرای بدل تکنیک های آیکیدو ‏(‏1‏)‏
اجرای بدل تکنیک های آیکیدو ‏(‏2‏)‏
دفاع در برابر سلاح سرد

فروشنده: اکسپرس

قیمت: 30,950 تومان

درصد :50

روش خرید: برای خرید آموزش آی کی دو – اوریجینال، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد
نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید،
روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید آموزش آی کی دو - اوریجینال

Tags: , , ,

سایت خرید آموزش ووشو – اورجینال

سه شنبه, نوامبر 24th, 2015 | فروشگاه | بدون نظر

بر چسب های مرتبط:
سایت سازمان سنجش خرید شارژ ایرانسل اورجینال موزیک آموزش ساخت اپل آیدی سایت همسریابی اورجینال کی آموزش رقص آموزش دانلود از یوتیوب سایت کلمه آموزش دانلود از یوتیوب اورجینال سین خرید خرید شارژ همراه اول اورجینال کیس

خرید فروش پستی سایت خرید آموزش ووشو – اورجینال

آموزش ووشو – اورجینال

آموزش ووشو - اورجینال

آموزش ووشو

این آموزش توسط بسیاری از قهرمانان این رشته ورزشی استفاده شده

این مجموعه برای حرفه ای ها و کسانی که قصد حرفه ای شدن دارند پیشنهاد می شود

مجموعه ای برای آموزش ووشو برای علاقه مندان این رشته و کسانی که به فکر قهرمانی در این رشته هستند

بیش از 2 ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

تاریخچه پیدایش ووشو

سبک های مختلف ووشـــو

پیدایش ووشــــو در ایران

با استفاده از این مجموعه مطمئن باشید به جمع قهرمانان ووشو خواهید پیوست

آموزش سانشو مبارزات ووشو

این مجموعه شامل 1 حلقه سی دی می باشد

شماره مجوز ارشاد : 23-172568-79

این مجموعه به صورت اورجینال می باشد

فروشنده: گران

قیمت: 12,800 تومان

درصد :47

روش خرید: برای خرید آموزش ووشو – اورجینال، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد
نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید،
روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید آموزش ووشو - اورجینال

Tags: , , ,

سایت خرید فروش اینترنتی پتو اسناگی کودکان|پتو اسناگی بچه گانه Snuggie For Kids

پنجشنبه, نوامبر 19th, 2015 | فروشگاه | بدون نظر

بر چسب های مرتبط:
سایت همسریابی اینترنتی بانک سپه اینترنتی بانک سپه خرید شارژ ایرانسل اینترنتی بانک ملی خرید سربازی اینترنتی خرید شارژ همراه اول اسناگیت پتوی اسناگی برنامه اسنگیت اینترنتی بانک ملی پتو اسناگی پتو اسناگی

خرید کالا پستی سایت خرید فروش اینترنتی پتو اسناگی کودکان|پتو اسناگی بچه گانه Snuggie For Kids

فروش اینترنتی پتو اسناگی کودکان|پتو اسناگی بچه گانه Snuggie For Kids

فروش اینترنتی پتو اسناگی کودکان|پتو اسناگی بچه گانه Snuggie For Kids

خرید پتو اسناگی بچه گانه Snuggie For Kids

Snuggie پتو اسناگی بچه گانه Snuggie For Kids, پتو اسناگی کودکان

selloTv1 پتو اسناگی بچه گانه Snuggie For Kids, پتو اسناگی کودکانAs Seen On TVselloTv1 پتو اسناگی بچه گانه Snuggie For Kids, پتو اسناگی کودکان

snuggie for kids (2) پتو اسناگی بچه گانه Snuggie For Kids, پتو اسناگی کودکان

توضیحات مربوط به پتو اسناگی کودکان Snuggie For Kids

پتو اسناگی کودکان Snuggie For Kids شما را کاملا گرم نگه می دارد و به شما این اجازه را می دهد که از دستانتان به راحتی استفاده کنید آستین های بزرگ آن اجازه هر کاری را به شما می دهد.
اسناگی را می شود با ماشین لباسشویی شست. با اسناگی می توانید هم سرما را از خود دور کنید و هم به تمام کارهایتان برسید.
قابل خرید در دو رنگ آبی آسمانی و قرمز به همراه یک چراغ مطالعه دستی که فقط با یک دکمه روشن می شود و نور لازم را برای مطالعه به شما می دهد.در رنگهای آبی پر رنگ و قرمز.

snuggie for kids پتو اسناگی بچه گانه Snuggie For Kids, پتو اسناگی کودکان

ویژگی های محصول پتو اسناگی بچه گانه Snuggie For Kids

* از جنس پلی استلر
* تک سایز، سایز کوچک برای راحتی بیشتر
* قابل شستشو در ماشین لباسشویی
* قابل استفاده حتی هنگام ورزش و فعالیتهای زیاد
* تک رنگ با بهترین قیمت ممکن
* دارای آستینهای بلند و گشاد

snuggie for kids (3) پتو اسناگی بچه گانه Snuggie For Kids, پتو اسناگی کودکان

چه چیزهایی داخل جعبه پتو اسناگی کودکان Snuggie For Kids است ؟

بسته فقط شامل یک پتو میباشد.

فروشنده: گیرنده

قیمت: 40,000 تومان

درصد :10

روش خرید: برای خرید فروش اینترنتی پتو اسناگی کودکان|پتو اسناگی بچه گانه Snuggie For Kids، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد
نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید،
روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید فروش اینترنتی پتو اسناگی کودکان|پتو اسناگی بچه گانه Snuggie For Kids

Tags: , , ,

سایت خرید آموزش جامع و کاربردی SolidWorks 2012

چهار شنبه, نوامبر 18th, 2015 | فروشگاه | بدون نظر

بر چسب های مرتبط:
ظ\2020ط±ظ…ظٹظ\2020 ط§ط ̈ط±ط§ظ\2021ظٹظ آموزش رقص عربی کاربردی ترین نرم افزارهای آیفون ظ\2020ط±ظ… ط§ظپط2ط§ط± آموزش زبان 2015 ظ…ط ظ…ط ̄ ظ…ظˆط3ظٹ کاربردی ترین جملات انگلیسی آموزش رقص 2015 آموزش دانلود از یوتیوب کاربردی ترین برنامه های اندروید

خرید پستی سایت خرید آموزش جامع و کاربردی SolidWorks 2012

آموزش جامع و کاربردی SolidWorks 2012

آموزش جامع و کاربردی SolidWorks 2012

عنوان اصلی : SolidWorks 2012 Essential Training

نرم افزار SolidWorks 2011 برترین نرم افزار به منظور ساخت مدل و نقشه های سه بعدی و دو بعدی از قطعات و دستگاه های مکانیکی می باشد ، این نرم افزار هم اکنون توسط بیش از 1 میلیون و 300 هزار مهندس و طراح در بیش از 130 هزار شرکت در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد
شما نیز با آموختن این مجموعه آموزش می توانید به جمع این متخصصان و مهندسان کارکشته بپیوندید
این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Lynda است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایل های تمرینی و به مدت زمان 7 ساعت و 2 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد .

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش SolidWorks آشنا می شویم :
مقدمه :
خوش آمدگویی
آموزش استفاده از فایل های تمرینی
آشنایی با محیط کاربری این نرم افزار :
آموزش اجرای Solid برای اولین بار
آموزش استفاده از ریبون ها و سفارشی سازی آن ها
آموزش کلید های اساسی و کلید های میان بر موجود در این برنامه
آموزش ذخیره سازی ، تغییر نام و مدیریت فایل ها در این برنامه
آموزش کار با محیط سه بعدی این نرم افزار :
آشنایی با مفاهیم سه بعدی
آشنایی با گام های پیش رو جهت مدل سازی
آموزش ساخت یک طرح ساده ( Sketch ) جدید در این برنامه
آموزش مبانی ابزارهای Sketching ( طراحی ) در این نرم افزار :
آموزش کامل و کاربردی در رابطه با Sketching Line ها و Center Line ها
آموزش استفاده از ابزار دایره
آموزش افزودن و حذف روابط
آشنایی با انواع رابطه های موجود در این نرم افزار
آموزش بعد دهی به یک طرح ساده
آموزش تنظیم ویژگی های سیستم نظیر واحد ها و قالب ها
آموزش در رابطه با ارتباطات و ابزارهای طراحی :
آموزش کار با امکان Sketching Rectangle
آموزش ساخت زاویه ها در یک طرح اولیه
آموزش رسم یک Spline در یک طرح
آموزش استفاده از چند ضلعی ها برای ایجاد طرح قطعه
آموزش کار با ابزارهای ویرایش طرح های قطعات ( Sketch ) :
آموزش برش و توسعه بخشی از یک Sketch
آموزش ساخت Offset Geometry
آموزش کپی برداری ، انتقال و چرخاندن عناصر مورد نظر
آموزش پاک کردن ، بازگردانی عمل ( Undo ) و انجام مجدد عمل ( Redo )
آموزش کامل کردن یک Sketch به کمک امکان کامل کردن نیمی از شی و کپی برداری از آن
آموزش ساخت ساده و سریع الگوهای تکرار شونده در یک طرح
آموزش استفاده از امکان Construction Line
آموزش کامل و کاربردی مبحث Reference Geometry :
آموزش کارکردن با Plane ها
آموزش Placing و استفاده از محورها
آموزش کارکردن با سیستم Coordinate و Individual Lines
آموزش ساخت مدل های پایه سه بعدی از قطعه :
آموزش تبدیل یک قطعه به یک Object سه بعدی
آموزش استفاده از Revolve به منظور ساخت قطعات سه بعدی در اطراف یک محور دایره ای
آموزش استفاده از امکان Loft به منظور ساخت اشکال پیچیده
آموزش بهبود شکل Loft به کمک منحنی های راهنما
آموزش استفاده از امکان Sweep به منظور ساخت اشکال سیمی و لوله ای
آموزش حذف ماتریال ها :
Using Extruded Cut to trim parts of a 3D object
آموزش برش به کمک Revolve Cut
آموزش برش به کمک Loft Cut
آموزش برش به کمک Sweep Cut
آموزش بهبود شکل Geometry ها :
Using fillets and chamfers to create smooth or angled corners
آموزش ساخت الگوهای تکرار شونده مربعی
استفاده از تکنیک Mirroring Objects
آموزش ساخت اشیا توخالی به کمک Shell and Draft
آموزش کاربردی کار با امکان Block در این نرم افزار :
آموزش استفاده مجدد از Sketch های قابل استفاده مجدد به کمک امکان Block
آموزش ساخت بلوک ها
آموزش طراحی به کمک بلوک ها
آموزش کامل و کاربردی سر هم کردن اشیا :
آشنایی با چگونگی ایجاد یک اسمبلی جدید
آشنایی با گامهای ساخت یک Assembly
آموزش سرهم کردن قطعات در یک اسمبلی
آموزش هماهنگ کردن دقیق اندازه قطعات در محیط های نمونه سازی
آموزش کارکردن با زیر قطعات
آموزش الگو سازی در اسمبلی ها
آموزش دانلود و استفاده از قطعات پیش ساخته از اینترنت
آموزش کارکردن با Mate ها :
Mating parts with coincident, parallel, and distance mates
Mating parts with tangent and width mates
Mating parts along a path
Mating parts by aligning planes
آموزش استفاده از امکان Hole Wizard :
آموزش شروع به کار با Hole Wizard
آشنایی با انواع Hole و استانداردهای مربوطه
Positioning holes in layout sketches
آموزش کامل و کاربردی In-Context Modeling :
آموزش لینک کردن Sketch ها به دیگر بخش ها
آموزش لینک کردن به Layout Sketch
آموزش استفاده از Hole Wizard in Context
آموزش ساخت Threaded Parts :
آموزش محاسبه ارزش ساخت یک Threaded Part
آموزش استفاده از امکان Helix Sweep Path
درک مفاهیم Internal و External Thread
آموزش استفاده از جداول معادلات و طراحی :
آموزش استفاده از معادلات به منظور بهبود Sketching
آموزش کارکردن با محاسبات پیچیده
آموزش استفاده ترکیبی به همراه اکسل به منظور مدیریت جداول طراحی
آموزش ساخت Assembly ها با استفاده از Part Configuration
آموزش کامل و کاربردی رسم قطعات :
آموزش کارکردن با قالب های رسم
آموزش تنظیم گزینه های Drawing و Sheet Properties
Choosing the correct projection angle: first angle vs. third angle
آموزش افزودن Model View ها به یک Drawing
آموزش افزودن Dimension Notation ها به یک Drawing :
آموزش ساخت Dimension Notation های ساده
آموزش ساخت Chain and Ordinate Dimension ها
آموزش Dimensioning Holes و Curve Feature ها
آموزش اعمال خودکار Dimension ها
آموزش افزودن General Annotation :
آموزش ساخت hole Callout ها
Adding center marks and centerlines to a drawing
آموزش ایجاد کردن نوت ها برای یک قطعه
آموزش در رابطه با Drawing Revision
آموزش کامل و کاربردی Assembly Drawing :
آموزش افزودن اسمبلی ها به یک Drawing
آموزش شامل کردن یک Bill of Material
Adding a title block and sheet properties to an assembly drawing
آموزش ساخت یک Exploded View
Including part balloons in an assembly drawing
آموزش کامل و کاربردی Render :
آموزش رندر کردن یک قطعه و خروجی گرفتن از آن به صورت عکس

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزش های ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایل های تمرینی
مدت زمان آموزش 7 ساعت و 2 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی لیندا

فروشنده: فروشگاه تخصصی شرکت فرین

قیمت: 8,000 تومان

درصد :40

روش خرید: برای خرید آموزش جامع و کاربردی SolidWorks 2012، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد
نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید،
روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید آموزش جامع و کاربردی SolidWorks 2012

Tags: , , ,

تراوین

دسته بندی

متا

جستجو