مديريت

مديريت مالي در شركت‌هاي تعاوني

دوشنبه, اکتبر 24th, 2011 | مديريت, کتاب | بدون نظر     

 

 


مديريت مالي


در


شركت‌هاي تعاوني

شابك: 5-52-7539-964

قيمت
: 3500 تومان

خريد<br />
                                                اينترنتي
   خريد<br />
                                                اينترنتياهداف مديريتمالي در تعاوني‌ها به جهت ساختار، رسالت، اصول و ارزشهاي كليدي تعاون
در برخي ازموارد با اهداف مديريت مالي در شركت‌هاي تجاري متفاوت است.


 مديران
مالي شركت‌هاي تعاوني بنا به ماهيت تشكل‌هاي مردمي بايد درمديريت منابع
ومصارف سرمايه گذاري به سود و زيان آن بينديشند و به هنگام برنامه ريزي
مالي  بر بازده مالي سرمايه گذاريسود و زيان  را مدنظر قرار دهند ودر مواردي كه سرمايه گذاري،
منافع شركت را  متضرر مي نمايد از سرمايه‌گذاري دراين زمينه خاص
خودداري نمايندقيمت
: 3500 تومان

خريد<br />
                                                اينترنتي
   خريد<br />
                                                اينترنتيهمسويي و انطباق شيوه مديريت مالي در تعاوني‌ها با اصول تعاوني يكي از
جنبه هاي اساسي مديريت مالي است و اصول:


 1)
مشاركت اقتصادي اعضاء


 2)
كنترل دموكراتيك اعضاء


 3)
استقلال و عدم وابستگي 4) توجه به جامعه


 درقلب
مديريت مالي قراردارند بدين جهت برنامه هاي مالي درتعاوني‌ها همواره
بايد با اين اصول سازگار و همسو باشد .قيمت
: 3500 تومان

خريد<br />
                                                اينترنتي
   خريد<br />
                                                اينترنتي

 در فصل اول براي ايجاد ذهنيت مالي در فراگيران تعريفي از واژه مديريت
مالي ارائه و با بيان تاريخچه مديريت مالي، نقش محوري سرمايه و
صورت‌هاي مالي درمديريت مالي تشريح مي‌گردد.درفصل دوم با توجه به اهميت شناسايي اثرات مالي گذشته، حال و آينده
دربرنامه ريزي مالي بحث تجزيه تحليل صورت‌هاي مالي مطرح مي‌گردد تا
مديران شركت‌هاي تعاوني، سرمايه گذاران و اعضاي تعاوني با استفاده از
اطلاعات تجزيه وتحليل صورت‌هاي مالي از وضع مالي حال و آينده تعاوني
آگاه شوند و درباره آن قضاوت كنند.اهداف كلي • آشنايي با مفهوم مديريت مالي • تشريح صورت‌هاي اصلي موجود در يك شركت تجاري … • آشنايي با اهداف مديريت وجوه نقد، … • آشنايي با سياست مديريت اعتبارات … • آشنايي مديران مالي با انواع موجودي كالا، كنترل ميزان موجودي‌ها

› ادامه مطلب

Tags: , ,

مديريت مالي در شركت‌هاي تعاوني

پنجشنبه, اکتبر 13th, 2011 | مديريت, کتاب و سی دی | بدون نظر     

 

 


مديريت مالي


در


شركت‌هاي تعاوني

شابك: 5-52-7539-964

قيمت
: 3500 تومان

خريد<br />
                                                اينترنتي
   خريد<br />
                                                اينترنتياهداف مديريتمالي در تعاوني‌ها به جهت ساختار، رسالت، اصول و ارزشهاي كليدي تعاون
در برخي ازموارد با اهداف مديريت مالي در شركت‌هاي تجاري متفاوت است.


 مديران
مالي شركت‌هاي تعاوني بنا به ماهيت تشكل‌هاي مردمي بايد درمديريت منابع
ومصارف سرمايه گذاري به سود و زيان آن بينديشند و به هنگام برنامه ريزي
مالي  بر بازده مالي سرمايه گذاريسود و زيان  را مدنظر قرار دهند ودر مواردي كه سرمايه گذاري،
منافع شركت را  متضرر مي نمايد از سرمايه‌گذاري دراين زمينه خاص
خودداري نمايندقيمت
: 3500 تومان

خريد<br />
                                                اينترنتي
   خريد<br />
                                                اينترنتيهمسويي و انطباق شيوه مديريت مالي در تعاوني‌ها با اصول تعاوني يكي از
جنبه هاي اساسي مديريت مالي است و اصول:


 1)
مشاركت اقتصادي اعضاء


 2)
كنترل دموكراتيك اعضاء


 3)
استقلال و عدم وابستگي 4) توجه به جامعه


 درقلب
مديريت مالي قراردارند بدين جهت برنامه هاي مالي درتعاوني‌ها همواره
بايد با اين اصول سازگار و همسو باشد .قيمت
: 3500 تومان

خريد<br />
                                                اينترنتي
   خريد<br />
                                                اينترنتي

 در فصل اول براي ايجاد ذهنيت مالي در فراگيران تعريفي از واژه مديريت
مالي ارائه و با بيان تاريخچه مديريت مالي، نقش محوري سرمايه و
صورت‌هاي مالي درمديريت مالي تشريح مي‌گردد.درفصل دوم با توجه به اهميت شناسايي اثرات مالي گذشته، حال و آينده
دربرنامه ريزي مالي بحث تجزيه تحليل صورت‌هاي مالي مطرح مي‌گردد تا
مديران شركت‌هاي تعاوني، سرمايه گذاران و اعضاي تعاوني با استفاده از
اطلاعات تجزيه وتحليل صورت‌هاي مالي از وضع مالي حال و آينده تعاوني
آگاه شوند و درباره آن قضاوت كنند.اهداف كلي • آشنايي با مفهوم مديريت مالي • تشريح صورت‌هاي اصلي موجود در يك شركت تجاري … • آشنايي با اهداف مديريت وجوه نقد، … • آشنايي با سياست مديريت اعتبارات … • آشنايي مديران مالي با انواع موجودي كالا، كنترل ميزان موجودي‌ها

› ادامه مطلب

Tags: , ,

مديريت تعاوني هاي مسكن

چهار شنبه, اکتبر 12th, 2011 | مديريت, کتاب و سی دی | بدون نظر     

 


 مديريت تعاوني هاي مسكن

هدف هاي كلي و رفتاريقيمت :
3500 تومان


خريد<br />
                                                اينترنتي
   

خريد<br />
                                                اينترنتي

 

اهداف كلي

 • آشنايي با متره و
  برآورد ، نحوه و چگونگي انجام …


 • آشنايي
  با برنامه ريزي و برنامه‌هاي زمان بندي مورد استفاده در كارهاي
  ساختماني و …


 • آشنايي
  با شرح وظايف يك كارفرما در ارتباط با اجراي يك پروژه ساختماني و


 • آشنايي
  با شرح وظايف مهندسين مشاور و پيمانكاران در اجراي يك پروژه
  ساختماني و …


 • آشنايي
  با نحوه و چگونگي برگزاري مناقصات و اسناد و مدارك و مراحل مربوط
  به آنها …


 • آشنايي
  با قرارداد و انواع آ‌ن و …


 • آشنايي
  با اهميت و جايگاه ايمني و بخش‌هاي اصلي و …


 • آشنايي
  با نمونه فرم‌هاي مربوط به مناقصات، دفترچه‌هاي پيمان و …قيمت
: 3500 تومان


خريد<br />
                                                اينترنتي
   

خريد<br />
                                                اينترنتي

 


مطالب داخل كتاب


برنامه ريزي
و كنترل پروژه


 • مفاهيم
  و تعاريف


 •  
  مسئوليت‌هاي
  مدير پروژه


 • انواع
  روشهاي زمان بندي و نمايش فعاليتشرح وظايف و
اختيارات كارفرما ، مهندسين مشاور و پيمانكار


 • وظايف
  كارفرما


 • اختيارات
  كارفرما


 • تكاليف
  كارفرمايان در اجراي مقررات تأمين اجتماعي …


 • شرح
  وظايف و حدود خدمات مهندسين مشاور ..متره و
برآورد


 • تعريف
  متره و …


 • انواع و
  حالتهاي متره برآورد … • كاربردهاي متره برآورد …
مناقصه در كارهاي ساختماني 


 •  
  تعريف
  و كليات


 • مراحل
  انجام مناقصه و انعقاد قرارداد …


 • راهنماي
  تكميل دعوت نامه توسط دستگاه مناقصه گذار …روشهاي عقد
قرار داد كارهاي ساختمانايمني و حفاظت در كارقيمت
: 3500 تومان


خريد<br />
                                                اينترنتي
   

خريد<br />
                                                اينترنتي

 


امروزه فرايند
مديريت، برنامه‌ريزي و نظارت
از اجزاي لاينفك هر فعاليتي
بوده و اين موضوع نشانگر اهميت تعيين كننده برنامه‌ريزي و كنترل
را در هر فعاليت، اقدام و كاري مي‌باشد.

 

› ادامه مطلب

Tags: , ,

مديريت ارتباط با مشتري

یکشنبه, اکتبر 9th, 2011 | مديريت, کتاب و سی دی | بدون نظر     

 


فاكتورهای مهم

در مدیریت ارتباط
با مشتریقیمت : 1500
تومان


ISBN :964-7539-60-6

[k]
 

[k]

CRM
برگرفته از عبارت Customer Relationship Management
بوده و در ایران با نام مدیریت ارتباط با مشتری شناخته می شود. با بهره
گیری از CRM،

ارتباط مشتریان با سازمان
و نیازمندی های آنها مورد بررسی و
تجزیه و تحلیل اصولی قرار می گیرد.CRM درواقع
فرایندی است جهت گردآوری و یكپارچه سازی اطلاعات به منظور بهره برداری
مؤثر و هدفدار از آنها . این اطلاعات می تواند در رابطه با مشتریان،
فروش، بازاریابی مؤثر، حساسیت و یا نیازهای بازار باشد.

CRM
بخشی از استراتژی یك سازمان جهت شناسایی مشتریان،
راضی نگهداشتن آنها و تبدیل
آنها به مشتری دائمی می باشد. همچنین CRM در
راستای مدیریت ارتباطات مشتری با سازمان و بمنظور به حداكثر رساندن
ارزش هر مشتری، سازمان را یاری می نماید.

ارتباطات مشتریان با
سازمان از طرق مختلف، از جمله وب، تلفن، مراكز فروش، توزیع كنندگان و
شبكه های همكار صورت می پذیرد. وظیفه اصلی CRM
نسهیل در برقراری ارتباط مشتری با سازمان ( به هر صورتی كه مشتری تمایل
دارد ) بدون محدودیت زمانی ، مكانی و ملیتی می باشد به نحوی كه مشتری
احساس نماید، با سازمان واحدی در تماس می باشد كه وی را می شناسد، برای
وی ارزش قائل است و نیازهای او را به سرعت و با آسانترین روش ارتباطی
مرتفع می نماید.قیمت : 1500
تومان

[k]
 

[k]


در هر بنگاه اقتصادی، مدیریت یكپارچه ای وجود دارد كه كلیه امور مربوط
به
حفظ مشتری،
وفادارسازی مشتری،
پاسخگویی به مشتری، برقراری ارتباط و

شاداب ساختن مشتری،
تامین خدمات پس از فروش و جمع آوری اطلاعات در مورد نیازهای مشتری را
بر عهده دارد.  به عقیده ما واحد ارتباط با مشتریان مانند وجود دیده
بان در كشتی است، این دیده بان با درك نیازها و انتظارات مصرف كننده و
انتقال آن به تولید كننده، كیفیت محصول را ارتقا می بخشد.

فراموش نكنیم كه
كشتی تایتانیك بسیار عظیم بود، هزینه بسیار زیادی صرف ساخت آن شده بود،
آشپزخانه بی نظیری داشت، بزرگترین گروه اركستر، به طور مداوم در آن
مترنم بود. مدیران قابل اعتمادی داشت اما در اولین مسافرت، همه غرق
شدند زیرا در شب حادثه، دیده بان ها به دوربین دوچشمی دریایی مجهز
نبودند.

 

ما در این كتاب یه شما
راههای ارتباط موفق با مشتری را نشان می دهیمقیمت : 1500
تومان

[k]
 

[k]

 


CRM
استراتژی كسب و كاری است جهت
بهینه سازی
سوددهی، درآمد
زایی
و رضایت مشتری كه
بر اساس مبانی زیر طراحی می گردد:

·         ساماندهی
ارائه خدمات براساس نیازهای مشتری

·         بالابردن
سطح رضایت مشتریان مطابق اصول مشتری مداری

·         پیاده
سازی فرایندهای مشتری محور …

 

 

 

› ادامه مطلب

Tags: ,

 اندازه گيري عملکرد مديريت روستايي در ايران بر اساس عوامل تاثير گذار بر فرآيند مديريت در روستاهاي ايران

پنجشنبه, سپتامبر 22nd, 2011 | علوم انساني, مديريت | بدون نظر

نوشته شده توسط همکلاسی
  

style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
cellspacing="3" >
عنوان مقاله  اندازه گيري عملکرد مديريت روستايي در ايران بر اساس عوامل تاثير گذار بر فرآيند مديريت در روستاهاي ايران

dir="ltr"> نشریه

مدرس علوم انساني بهار 1385

dir="ltr"> نویسنده

 عبدالهيان حميد,شريعتي شيما,شوشتري زاده الهام

dir="ltr"> حجم
فایل

438
کیلو بایت

dir="ltr"> دریافت مقاله

title=" اندازه گيري عملکرد مديريت روستايي در ايران بر اساس عوامل تاثير گذار بر فرآيند مديريت در روستاهاي ايران">
alt="دریافت مقاله"
src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif"/>

کلمات کلیدی :

 عوامل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، روستاهاي کشاورزي، گردشگري، دامداري و مبتني بر توليد آبزيان دريايي

› ادامه مطلب

Tags: , , ,

مديريت تعاوني هاي مسكن

جمعه, سپتامبر 16th, 2011 | مديريت, کتاب | بدون نظر     
 مديريت تعاوني هاي مسكن

هدف هاي كلي و رفتاريقيمت :
3500 تومان


خريد<br />
                                                اينترنتي
   

خريد<br />
                                                اينترنتي

 

اهداف كلي

 • آشنايي با متره و
  برآورد ، نحوه و چگونگي انجام …


 • آشنايي
  با برنامه ريزي و برنامه‌هاي زمان بندي مورد استفاده در كارهاي
  ساختماني و …


 • آشنايي
  با شرح وظايف يك كارفرما در ارتباط با اجراي يك پروژه ساختماني و


 • آشنايي
  با شرح وظايف مهندسين مشاور و پيمانكاران در اجراي يك پروژه
  ساختماني و …


 • آشنايي
  با نحوه و چگونگي برگزاري مناقصات و اسناد و مدارك و مراحل مربوط
  به آنها …


 • آشنايي
  با قرارداد و انواع آ‌ن و …


 • آشنايي
  با اهميت و جايگاه ايمني و بخش‌هاي اصلي و …


 • آشنايي
  با نمونه فرم‌هاي مربوط به مناقصات، دفترچه‌هاي پيمان و …قيمت
: 3500 تومان


خريد<br />
                                                اينترنتي
   

خريد<br />
                                                اينترنتي

 


مطالب داخل كتاب


برنامه ريزي
و كنترل پروژه


 • مفاهيم
  و تعاريف


 •  
  مسئوليت‌هاي
  مدير پروژه


 • انواع
  روشهاي زمان بندي و نمايش فعاليتشرح وظايف و
اختيارات كارفرما ، مهندسين مشاور و پيمانكار


 • وظايف
  كارفرما


 • اختيارات
  كارفرما


 • تكاليف
  كارفرمايان در اجراي مقررات تأمين اجتماعي …


 • شرح
  وظايف و حدود خدمات مهندسين مشاور ..متره و
برآورد


 • تعريف
  متره و …


 • انواع و
  حالتهاي متره برآورد … • كاربردهاي متره برآورد …
مناقصه در كارهاي ساختماني 


 •  
  تعريف
  و كليات


 • مراحل
  انجام مناقصه و انعقاد قرارداد …


 • راهنماي
  تكميل دعوت نامه توسط دستگاه مناقصه گذار …روشهاي عقد
قرار داد كارهاي ساختمانايمني و حفاظت در كارقيمت
: 3500 تومان


خريد<br />
                                                اينترنتي
   

خريد<br />
                                                اينترنتي

 


امروزه فرايند
مديريت، برنامه‌ريزي و نظارت
از اجزاي لاينفك هر فعاليتي
بوده و اين موضوع نشانگر اهميت تعيين كننده برنامه‌ريزي و كنترل
را در هر فعاليت، اقدام و كاري مي‌باشد. 

› ادامه مطلب

Tags: , ,

روانشناسي مديريت

دوشنبه, سپتامبر 5th, 2011 | روانشناسي, مديريت, کتاب | بدون نظر     روانشناسی مدیریت


آیا می خواهید فقط فقط در 30 دقیقه
تبدیل


به انسانی  موفق شوید؟؟


آیا می توانید شرایط و موفقیت ها را
تحت کنترل خود در بیابید؟!


آیا زمان کمی دارید؟!


فشار روانی ؟!استرس ؟!شما را رنج می دهد؟!


از روشهای درست و
علمی کنترل فشار و استرس اطلاع ندارید؟!


آیا می دانید مهمترین
و بزرگترین عامل موفقیت مدیران بزرگ


 غلبه بر فشار
روانی و استرس درونی است؟


1BOOK


ISBN :964-7539-45-2

قيمت :
1500 تومانخريد پستي
          

خريد پستي


می خواهید در زمان کمی به آرامش درونی
برسید


تکنیک های موفقیت در شرایط 
بحرانی و سخت


کتابی که زندگی مدیران موفق زا متحول
کرد…


کتابی بزای مدیریت زندگی

قيمت :
1500 تومانخريد پستي
          

خريد پستي


فقط کافیست گام به گام با این کتاب
ارزشمند همراه شوید


وقتی تجربه و علم روز همراه با یکدیگر
باشند؟


همه چیز و همه کس تحت فرمان شماست


با این شیوه مدیریت و موفقیت منتظر
شماست


یک کتاب تا موفقیت در همه ابعاد زندگی
فاصله دارید…

 

قيمت :
1500 تومانخريد پستي
          

خريد پستي

  از آنجا كه برون هر فرد ير گرفته از
درون اوست و سلامت روان مديريت پروژه نقش اساسي در عملكرد او دارد ، وجود آناليزي
روانشناسانه در مورد شخص مدير پروژه ، ضروري به نظر مي رسد. در ساير تحقيقات به عمل
آمده در كشور هايي نظير آمريكا و ژاپن و نيز مطالعه مقاله هاي كنفرانس هاي مختلف
مربوط به مديريت پروژه ، در مورد روانشناسي مديريت پروژه ، كمتر صحبت به ميان مي
آيد و اگر هم موردي مطرح شود بصورت جملات دستوري و آيتم گونه است كه كمك قابل توجهي
به مدير پروژه نخواهد كرد ، زيرا به كرات اثبات شده است كه تا علت امري براي يك
مدير توجيه نشود، مدير به آن امر عمل نخواهدكرد يا كم توجهي مي كند. لذا در اينجا
سعي بر آن شده به برخي از مشكلات رواني و دروني و نيز تشريح شايستگي هاي رواني مدير
پروژه پرداخته شود .

 

قيمت :
1500 تومانخريد پستي
          

خريد پستي

اين كار از طريق ارائه مدلي براي
ايجاد ارتباط كاربردي بين علم روانشناسي و علم مديريت پروژه انجام شده كه
اساس آن را مبحث جديدي به نام " شناخت درماني " تشكيل مي دهد. محيط هاي
پروژه مملو از ارتباطات ، تعارضها ، استرس و اضطرابها ، خستگي ها ، استفاده
از قدرت حافظه ، و احيانا شكست ها و نيز ايده هاي روانشناسانه براي بهتر
كردن محيط است. از مطالعه اين موارد و معيار هاي شايستگي مدير پروژه ، اين
نكته خودنمايي مي كند كه ديگر زمان آن رسيده كه مدير پروژه ، خود يك
درمانگرجنبه هاي رواني پروژه نيز باشد

            
      

› ادامه مطلب

تراوین

دسته بندی

متا

جستجو